РЕЦЕПЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРАЗНИКА: ШТА СМО ПРОСЛАВЉАЊЕМ СРЕТЕЊА - ДАНА ДРЖАВНОСТИ ПОКАЗАЛИ СВЕТУ?

Autori

  • Senka Kovač Одељење за етнологију и антропологију Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Ključne reči:

Сретење - Дан државности , јавни дискурс, рецепција празника, свет, Европа

Apstrakt

У првом делу рада разматрају се идеје које су имали чланови комисије коју је 2001. године именовала Влада Републике Србије да сачине предлог новог државног празника на почетку новог миленијума када су се догодиле политичке промене у Србији. Једна од идеја је била, да нови државни празник буде прихватљив за уједињену Европу. У раду су анализирани ставови испитаника –Шта смо прослављањем Сретења-Дана државности показали свету– на узорку од 604 испитаника 2004. и 2007. године и потом у наставку истраживања од 2008. до 2011.године и од 2018–2020. године. Кроз анализу ових наратива сагледала сам да ли су примарне идеје пошиљаоца порука постигле жељени циљ.

Reference

„Закон о државним и другим празницима у Републици Србији”, Службени гласник, бр.43, од 17. јула 2001. године.

„Измене и допуне Закона о државним и другим празницима у Републици Србији”, Службени гласник РС, бр.43⁄2001, 101⁄2007, бр.92/2011. Доступно на: http://www.propisi.com/zakon-o-drzavnim-i-drugim-praznicima-u-republici-srbiji.html

РТС. 2011. „Poslanici o državnim praznicima“ 23. 11 2011. Доступно на: https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/995936/poslanici-o-%20%E2%80%A8drzavnim-praznicima.html

Đorđević, Jelena.1997.Političke svetkovine i rituali, Beograd:Dosije i Signature. Ковач, Сенка. 2003. „Поруке предлагача нових државних празника Србије“. У: Радојчић Драгана (ур). Традиционално и савремено у култури Срба, Посебна издања, књига 49, Београд: Српска академија наука и уметности, Етнографски институт: 101 – 109.

Ковач, Сенка. 2005. „Значај Сретења-новог државног празника у обликовању културног идентитета становништва савремене Србије“. У: Ковач Сенка (ур), Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије, ЕтноАнтрополошки проблеми,Зборник радова, Београд: Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета, 113–121.

Kovač, Senka. 2007. Recepcija novog državnog praznika u tranziciji: primer Sretenja. У: Ribić Vladimir (ur.) Antropologija postsocijalizma:zbornik radova, Etnološka biblioteka, knj.34, Beograd: Srpski genaološki centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 244–257.

Ковач,Сенка.2011.Сретење-нови државни празник у јавном дискурсу, Београд: Српски генаолошки центар: Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета.

Ковач, Сенка. 2014а. „Изумевање традиције на примеру Сретења – новог државног празника Србије”. У:Senka Kovač, Miloš Milenković (ur.): Les traditions en Europe: modification, invention et instrumentalisation des traditions, Tradicije u Evropi: modifikovanje, izumevanje i instrumentalizacija tradicije, Problèmes d’ethnologie et d’anthropologie: eMonographies; no. 7 . Etnoantropološki problemi: eMonografije; knj. 7, 2014, 197–219. Доступно на сајту: http://anthroserbia.org/Content/PDF/Publications/54967732d6b74a16962cdf355dd2e6c9.pdf.

Kovač. Senka. 2014b. „Novi državni praznici u Srbiji: kulturni identitet i politika“. U: Lidija B. Radulović, Ildiko Erdei (ur.) Etnos, religija i identitet, Zbornik radova, Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 81–91.

Kovač, Senka. 2019. «Discours public comme terrain anthropologique dans la recherche d’une nouvelle fête en Serbie». Evangelos Karamanes (dir): Du terrain à l’archive: les archives de folklore et d’ethnologie en tant que pôles de recherche, d’éucation et de culture: actes XXXIe Atelier du réseau FER-EURETHNO du Conseil de l’Europe [et] 1ère Conférence du Groupe de Travail Francophone de la SIEF, Athènes, 14–16 septembre 2018. – str. 159–169.

Kuljić, Todor. 2004. „Kultura sećanja”, Tokovi istorije 1–2 (2004), pp.123–155. Доступно на: http://tokovi.istorije.rs/cir/uploaded/1–2–2004/2004_1–2_07_Kuljic.pdf

Nаumović, Slobodan. 2009. Upotreba tradicije u političkom i javnom životu Srbije na kraju dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, IP „Filip Višnjić“.

Hobsbom, Eric. 2002 „Uvod: Kako se tradicije izmišljaju“. U: Eric Hobsbom i Terens Rejndžer (ur.) Izmišljanje tradicije, prevod Slobodanka Glišić i Mladena Prelić, Beograd: Biblioteka XX vek, 5–25.

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-12-30

Broj časopisa

Sekcija

Original scientific paper