BITI USPEŠAN U SRBIJI: TUMAČENJA INDIVIDUALNOG DRUŠTVENO-EKONOMSKOG USPEHA U KONTEKSTU POSTSOCIJALISTIČKE DRUŠTVENE TRANSFORMACIJE

Autori

  • Jelena R. Vukićević Slobodna istraživačica

Ključne reči:

modeli individualnog društveno-ekonomskog uspeha, kulturna konstrukcija, postsocijalistička društvena transformacija, Srbija

Apstrakt

U ovom radu analizirane su kulturne konstrukcije individualnog društveno-ekonomskog uspeha u savremenoj Srbiji posmatrane u kontekstu postsocijalističke društvene transformacije. To je učinjeno primenom kvalitativne analize sadržaja na materijal dobijen putem polustruktuiranih intervjua sa sedmoro ispitanika (4 žene i 3 muškarca) u Beogradu aprila 2012. godine. Glavni kriterijum za odabir ispitanika bila je godina njihovog rođenja – svi ispitanici su bili adolescenti, odnosno u formativnim godinama života, tokom prve faze postsocijalističke transformacije u Srbiji. Iz građe su izdvojeni dominantni i alternativni modeli uspeha, pri čemu je model uspeha definisan kao određeni način tumačenja uspeha i načina njegovog ostvarenja. U radu je dalje razmotrena povezanost između tumačenja uspeha zastupljenih među ispitanicima sa širim kontekstom društvene transformacije u Srbiji nakon raspada bivše Jugoslavije.

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-07-01

Broj časopisa

Sekcija

Original scientific paper