POSLOVNI ŽIVOT RADNO AKTIVNIH STARIJIH PRIPADNIKA DRUŠTVA U VREME VANREDNOG STANJA: ANTROPOLOŠKA ANALIZA

Autori

  • Ljubica Milosavljević Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ključne reči:

starost, Kovid-19, rad, penzija, zabrana kretanja

Apstrakt

Na osnovu obuhvatnijeg etnografskog istraživanja, koje kontinuirano traje od 2020. godine, biće moguće podrobnije uputiti u pojedine aspekte poslovnog života starijih pripadnika društva tokom vanrednog stanja usled pojave epidemije kovid – 19 u Srbiji. Često previđana činjenica da mnogoljudni korpus tzv. starih – penzionera i/ili ljudi starijih od 65 godina izvan ovog statusa – tvori i znatan udeo radno aktivnog stanovništva imalo je više implikacija u proteklom periodu. Sa jedne strane, probijao se unisoni glas koji je pažnju javnosti usmeravao ka starijima kao višestruko ugroženima dodatno podupirući opšte prihvaćenu perspektivu o starima kao nemoćnima i neproduktivnim članovima društva; dok je sa druge strane težina problema onih koji radom obezbeđuju egzistenciju i druge važne elemente koji učestvuju u očuvanju ili poboljšanju kvaliteta života starijih – bilo da se rad odvija u legalnim
tokovima, bilo u sivoj zoni – ostala izvan fokusa. Ovo istraživanje, stoga, postaje pokušaj da se i nedostajuća perspektiva postavi u red analiziranih problema s ciljem da naglasi da tzv. pomoć, naročito kada je određuju i ukazuju donosioci odluka, mora biti ciljana da bi bila efikasna.

Reference

Barth, Nathalie el. al. 2021. COVID-19 and Quarantine, a Catalyst for Ageism. DOI: 10.3389/fpubh.2021.589244

Dragišić Labaš, Slađana. 2021. „Izazovi aktivnog starenja i mentalno zdravlje u vreme pandemije kovida 19 u Srbiji.” U Društveni aspekti starenja u vreme pandemije kovida 19, uredila Slađana Dragišić Labaš, 117–133. Beograd: Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu.

Đokić, Ivan i Dragana Čvorović. 2021. CRIMINAL LEGAL CHALL ENGES IN REPUBLIC OF SERBIA DURING COVID-19 PANDEMIC. CRIMEN (XII) 3/2021: 259–276. doi: 10.5937/crimen2103259D

Hahn A., Robert and Monica Schoch-Spana. 2021. Anthropological foundations of public health; the case of COVID 19. Preventive Medicine Reports 22:1–5. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2021.101331

Kovačević, Ivan i Antonijević, Dragana. 2013. Ogled iz antropologije sive ekonomije: ekonomsko ponašanje stanara jedne zgrade na Dorćolu. Etnoantropološki problemi 8(1): 75–93. DOI: https://doi.org/10.21301/eap.v8i1.4

Ljubičić, Milena. 2021. „Svakodnevica starijih i zvanični diskurs o koroni: između društvene brige i ejdžizma.” U Društveni aspekti starenja u vreme pandemije kovida 19, uredila Slađana Dragišić Labaš, 67–82. Beograd:Filozofski fakultet, Beograd:

Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu.

Milić, Ivan D. 2020. O tzv. policijskom času za vreme vanrednog stanja proglašenog zbog epidemije zarazne bolesti Covid 19. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu 2/2020: 745–762. doi:10.5937/zrpfns54–28130

Milosavljević, Ljubica. 2019. Pozni parovi: antropološka analiza partnerskih veza u domovima za stara i odrasla lica. Beograd: Univerzitet, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Centar za antropologiju nauke i obrazovanja: Dosije

studio, 2019. 227 str. Biblioteka Etnoantropološki problemi, Monografije, knj. 15

Milosavljević, Ljubica. 2021. „Biti star u epidemiji kovida-19: antropološka analiza kvaliteta života”. U Kovid-19 u Srbiji ‘20: zbornik radova, uredio Bojan Žikić, 89–108. Beograd:Filozofski fakultet, Edicija Čovek i društvo u vreme krize.

Penev, Goran. 2021. Demografski bilans Srbije u prvog godini pandemije Covid – 19. Demografija 18: 1–18.

Pešić, Jelena. 2021. „Pandemija i neoliberalni diskurs”. U Pandemija, društvo i simbolički poredak: javni diskurski u/o krizi izazvanoj pandemijom kovida 19, uredila Ivana Spasić, 103–121. Beograd: Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu.

Petrović, Irena i Marija Babović. 2021. „Uticaj pandemije kovid 19 na podelu obaveza u domaćinstvu: slučaj Srbije. U Izazovi u oblasti rada, porodice i stila života u kontekstu pandemije kovida 19 u Srbiji: nove solidarnosti i nove nejednakosti, uredila Mina Petrović, 13–45. Beograd: Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu.

Popadić, Dragan. 2021. „Borba protiv epidemije kovida-19 u Srbiji: mere i namere. U

Svakodnevica i društveni odgovori na epidemijske krize 1914–2020, uredio Milan Ristović, 77–92. Beograd: Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu.

Radoman, Marija. 2021. „Mentalno zdravlje starijih osoba u Srbiji – istraživanje o sistemima podrške tokom pandemije kovida 19. U U Društveni aspekti starenja u vreme pandemije kovida 19, uredila Slađana Dragišić Labaš, 135–150. Beograd: Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu.

Roza, Hartmum. 2019. Odnosi prema svetu u doba ubrzanja. Konture nove kritike društva. Novi Sad: Akademska knjiga.

Savić, Andrijana and Gordana Dobrijević. 2022. THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON WORK ORGANIZATION. The European Journal of Applied Economics 19(1): 1–15. DOI: 10.5937/EJAE19–35904

Swift J. Hannah and Alison L. Chasteen. 2021. Ageism in the time of COVID-19. Group Processes & Intergroup Relations Vol. 24(2): 246–252. DOI: 10.1177/1368430220983452

Thomas Jim (2001)What Is the Informal Economy, Anyway? SAIS Review 21(1) 1–11.

Urdašević, Bojan P. 2021. Rad na daljinu kao specifičan način organizacije rada. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu 1/2020: 205–221. doi:10.5937/zrpfns55– 32276

Vale, Michael T. et. al. 2020. Ageism and Behavior Change During a Health Pandemic: A Preregistered Study https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.587911

Vukušić, Ana-Marija. 2021. „Poludit, puknit i to je to...” Pandemija koronavirusa i domovi za starije i nemoćne u Hrvatskoj. Glasnik Etnografskog institute SANU LXIX (3): 657–673. DOI: https://doi.org/10.2298/GEI2103657V

Zlatović, Anja. 2022. Počivaj na internetu – Virtuelno opstajanje ličnog identiteta kao posmrtno umiranje ili digitalna besmrtnost. Doktorska dis. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Zvijer, Nemanja. 2021. „Televizijski „kovid-narativi” o starijim osobama u Srbiji”. U Društveni aspekti starenja u vreme pandemije kovida 19, uredila Slađana Dragišić Labaš, 49–66. Beograd: Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu.

Žikić, Bojan, Stajić, Mladen i. Marko Pišev. 2020. Nova društvena i kulturna normalnost i kovid-19 u Srbiji od februara do maja 2020. godine. Etnoantropološki problem n.s. 15 (4): 949–978. https://doi.org/10.21301/eap.v15i4.1

Živković, Tijana, Stanojević Dragana i Olivera Radović. 2021. Zdravstvena uverenja prema kovidu 19: instrument za procenu i izraženost uverenja. Zbornik radova Filozofskog fakulteta LI (1): 46–62. DOI:10.5937/ZRFFP51–29837

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-01-10

Broj časopisa

Sekcija

Original scientific paper

Najčitanije od istog autora

1 2 > >>